Regional attraktivitet - kartlegging av brukarerfaringar

Regional attraktivitet - kartlegging av brukarerfaringar

Forfatter(e):

Finn Ove Båtevik, Geirmund Dvergsdal, Margrethe Eikrem Aarset

Utgiver:

Møreforsking Volda

Oppdragsgiver:

Kommunane Skodje, Ørskog, Ålesund, Haram, Giske og Sula

Rapportnr:

39
|

Isbn/Issn:

978-82-7692-327-8 / 1891-5981

Publikasjonstype:

Rapport
|

Sidetall:

73

Nøkkelord:

Arbeidsmarknad,  Busetjing,  Nettverk,  Kompetanse,  Integrering 
Rapporten «Regional attraktivitet – kartlegging av brukarerfaringar» oppsummerer erfaringar ei utvald brukargruppe av tilflyttarar har gjort seg i samband med flytting til Sunnmøre. Med bakgrunn i desse erfaringane blir utfordringane og mulegheitene i dei deltakande kommunane presentert, og kva som er dei viktigaste områda å jobbe felles på i regionen.
 
Kommunane kan påverke ein del av dei faktorane som gjer regionen attraktiv, men ikkje alle. Kommunal planlegging påverkar samfunnsutviklinga, og planlegging blir påverka av borgarane.