2. utg. Omstillinger i leverandørnæringene i Møre og Romsdal

2. utg. Omstillinger i leverandørnæringene i Møre og Romsdal

Forfatter(e):

Helge Bremnes, Maria Sandsmark, Thomas Vekve

Utgiver:

Møreforsking Molde AS

Oppdragsgiver:

Gottlieb Moes Studiefond

Rapportnr:

1702 2. utgave
|

Isbn/Issn:

978-82-7830-295-8 (elektronisk) / 0806-0789

Publikasjonstype:

Rapport
|

Sidetall:

74

I denne rapporten vil vi se på den maritime sektoren i Møre og Romsdal i kjølvannet av det som skjedde høsten 2014 da oljeprisen falt dramatisk, fra godt over 100 dollar per fat og ned til rundt 40-50 dollar. Siden høsten 2014 har dollarprisen holdt seg noen lunde stabilt på dette nivået. Et sentral spørsmål som reiser seg i denne sammenheng, er hvordan dette virker inn på den maritime sektoren i Møre og Romsdal. Det er i denne rapporten belyst tre ulike tema; i) hva er status på den økonomiske situasjonen for denne sektoren i dag, ii) hvilke konsekvenser har fallet i oljeprisen hatt å si for sektoren, og iii) hvilke omstillinger tvinger seg frem i et scenario der aktiviteten knyttet til olje og gass fortsatt holder seg på et lavt nivå. Prosjektet har også som hensikt å belyse behovet for kompetanse, samt å kunne fungere som et innspill mot virkemiddel­apparat i forhold til å utvikle utredings- og veiledningskompetanse som kan bidra positivt i omstillingsarbeidet for fremtiden.