Bachelor-kandidater i planlegging og administrasjon ved Høgskulen i Volda

Bachelor-kandidater i planlegging og administrasjon ved Høgskulen i Volda

Forfatter(e):

Asbjørn Kårstein

Utgiver:

Møreforsking Volda AS

Oppdragsgiver:

Høgskulen i VOlda, Institutt for planlegging og administrasjon

Rapportnr:

75/2016
|

Isbn/Issn:

978-82-7692-351-3

Publikasjonstype:

Rapport
|

Sidetall:

76

Nøkkelord:

Kvalitet,  Utdanning,  Utdanningstilbud 

Hoved-datakilden for resultatene som presenteres i denne rapporten, er en elektronisk
spørreundersøkelse rettet mot bachelorkandidater i Planlegging og administrasjon som er
uteksaminert ved Høgskulen i Volda i perioden 2013-2015, samt er studenter i 2016.


Til sammen ble undersøkelsen sendt ut til 222 kandidater. Totalt kom det inn 107 svar, noe som
tilsvarer 48 % av mottakerne av surveyen. Etter gjennomføringen av elektronisk surveyundersøkelsen, ble det foretatt telefonintervjuer med tre ferdig utdannede kandidater fra
Bachelorutdanningen i Planlegging og administrasjon, samt tre nøkkelpersoner fra arbeids-
/praksissteder.

Når det gjelder opplevelse av pensum og sammensetning av fag og temaer på utdanningen, er
det 70,2 % som i stor eller i svært stor grad oppfatter at pensum er nyttig og relevant, mens 62 %
i stor eller i svært stor grad opplever at det er en god og hensiktsmessig sammensetning av fag
og temaer.