Når nasjonale oppgaver løses regionalt. Om Kystverkets desentraliserte organisa...

Når nasjonale oppgaver løses regionalt. Om Kystverkets desentraliserte organisasjonsform.

Forfatter(e):

Dag Magne Berge

Utgiver:

Møreforsking Molde AS

Oppdragsgiver:

Kystverket og Høgskolen i Molde

Rapportnr:

0803
|

Isbn/Issn:

978-82-7830-127-2

Publikasjonstype:

Rapport
|

Sidetall:

102
download

Forfatter(e): Dag Magne Berge, Ingunn Gjerde, Lars Rønhovde og Turid Aarseth

Samtidig med at Kystdirektoratet ble flyttet fra Oslo til Ålesund i 2002, ble betydelig arbeidsoppgaver overført fra direktoratet til de enkelte distriktsenhetene i Kystverket. Hvert distrikt (region) i Kystverket fikk med dette sine nasjonale oppgaver.


Denne desentraliseringen av nasjonale direktoratsoppgaver til såkalte regionale kompetansesentra er hovedtema i rapporten. Omorganiseringen førte uten tvil til en vitalisering av regionkontorene. Rapportens fokus er imidlertid rettet mot de ikke ubetydelige samordnings- og styringsutfordringer som er knyttet til denne form for spesialisering og desentralisering i et statlig organ.