Utviklingen i maritime næringer i Møre og Romsdal; Status år 2003

Utviklingen i maritime næringer i Møre og Romsdal; Status år 2003

Forfatter(e):

Arild Hervik

Utgiver:

Møreforsking Molde AS

Oppdragsgiver:

Maritime Nordvest og Møre og Romsdal fylkeskommune

Rapportnr:

0308
|

Isbn/Issn:

82-7830-058-5

Publikasjonstype:

Rapport
|

Sidetall:

72

Den maritime næringsklyngen i Møre og Romsdal har vokst gjennom hele 90-tallet og frem til 2002, og vi ser en forskyvning mot en relativt sett mye større utstyrssektor og en tilsvarende mindre verftssektor. Fortsatt er det sterke samspilleffekter mellom redere, leverandører og verft hvor skipskonsulentene spiller en nøkkelrolle for utvikling av konkurransekraften.

Etter økonomisk sett gode år i 2001 og 2002, viser nå ordrebøkene hos verftene at næringen vil stå overfor store problemer i 2004 om man ikke lykkes med å fylle opp disse raskt. På kort sikt må næringen kjempe med knappere marginer og svake internasjonale konjunkturer. Samarbeid om salg og kostnadsreduksjoner kan være med på å styrke overlevelsesevnen. Klyngemekanismene som har vokst seg sterke kan være med på å gi fortrinn for samhandling.

Outsourcing har bare i noen grad funnet sted, mest for verft hva angår bygging av skrog, og det planlegges heller ikke utstrakt outsourcing av virksomhet fra Møre og Romsdal. Dette kan endre seg dersom man får rammer for offshorerederiene som gir dem incentiver til å flytte ut. Dette vil ha stor betydning for klyngen fordi den er sterkt offshorerelatert, og rederiene kontraherer mange skip og mye utstyr fra regionen.