Med nynorsk til betre skriving - med skriving til betre læring. Ei kartlegging ...

Med nynorsk til betre skriving - med skriving til betre læring. Ei kartlegging ved Ulstein vidaregåande skule

Forfatter(e):

Randi Bergem, Finn Ove Båtevik

Utgiver:

Møreforsking Volda

Oppdragsgiver:

Nasjonalt senter for nynorsk i opplæringa

Rapportnr:

5
|

Isbn/Issn:

ISBN 978-82-7692-305-6 ISSN 2891-5981

Publikasjonstype:

Rapport
|

Sidetall:

27

Nøkkelord:

Ungdom,  Utdanning,  Vidaregåande opplæring 
 
Prosjektet Med nynorsk til betre skriving - med skriving til betre læring fokuserer på skriving i alle fag, og tanken er at betre skriving skal medverke både til bevisstgjering og kompetanse i nynorsk og til betre skriving generelt. Den faglege bakgrunnen for prosjektet er ei oppleving av at elevar med nynorsk som hovudmål har blitt meir usikre i hovudmålet. Ved Ulstein vidaregåande skule er det sett i gang eit prosjekt der føremålet er å prøve å gjere noko med det. Nasjonalt senter for nynorsk i opplæringa medverkar i prosjektet.
 
Møreforsking skal følgje prosjektet for å vurdere om det skjer endringar hos elevane i løpet av prosjektperioden. Det gjeld mellom anna med tanke på om elevane meiner dei er vortne meir bevisste og kompetente nynorskbrukarar. I februar 2010 vart det gjennomført ei nettbasert spørjeundersøking blant elevane. Resultat frå spørjeundersøkinga vert presenterte i denne rapporten. Undersøkinga skal følgjast opp våren 2011.