Resultatmåling av brukerstyrte prosjekter i Forskningsrådet/IE 2002

Resultatmåling av brukerstyrte prosjekter i Forskningsrådet/IE 2002

Forfatter(e):

Arild Hervik, Lasse Bræin

Utgiver:

Møreforsking Molde AS

Oppdragsgiver:

Norges forskningsråd

Rapportnr:

M0315

Publikasjonstype:

Arbeidsrapport
|

Sidetall:

67

Møreforsking Molde (MFM) har i flere år gjennomført empiriske undersøkelser av et utvalg av bedriftsprosjekter som har fått støtte fra Forskningsrådet (IE). Det foreligger derfor slike data for brukerstyrte prosjekter for porteføljen fra perioden 1995-2002. Fra 1999 tok IE i bruk det nye prosjektvurderingssystemet "Provis". Data fra dette seleksjonssystemet gir, sammen med data fra IEs egen resultatrapportering fra bedriftene og de empiriske undersøkelsene, grunnlag for ulike analyser.

 

I denne rapporten oppdateres data fra tidligere empiriske undersøkelser med nye resultater for 2002. Det er lagt vekt på bedriftsøkonomiske effekter, betydningen av Forskningsrådets støtte og evt. eksterne virkninger eller "spill over"-effekter av prosjektene. Undersøkelsene har fokus på bedriftsstyrte innovasjonsprosjekter (BIP), mens kompetanseprosjekter og IEs støtte til innovasjonstiltak, dvs. ulike stimuleringstiltak rettet mot FoU-institusjoner, universiteter og høgskoler mv. ikke omfattes av undersøkelsene.