Målrettet, men mindre meningsfullt? Evaluering av ny politisk struktur i Molde ...

Målrettet, men mindre meningsfullt? Evaluering av ny politisk struktur i Molde kommune

Forfatter(e):

Lars Rønhovde, Dag Magne Berge, Ingunn Gjerde, Turid Aarseth

Utgiver:

Møreforsking Molde AS

Oppdragsgiver:

Molde kommune

Rapportnr:

0706
|

Isbn/Issn:

978-82-7830-109-8

Publikasjonstype:

Rapport
|

Sidetall:

75
download

Rapporten er en evaluering av den politiske organiseringen i Molde kommune.

Siktemålet med den nye organisasjonsformen var at politikernes roller og oppgaver skulle endres slik at de i større grad skulle ha fokus på helheten og de store linjene. Dessuten ønsket en å oppnå større grad av kostnadseffektivitet og budsjettdisiplin. Alt dette skulle så føre til en bedre og mer helhetlig politikk der også økonomistyringen ble bedre og enklere.

Undersøkelsen viser at en har fått politikere som i mindre grad er sektorpolitikere og som i større prøver å styre med grunnlag i økonomiske rammer. Politikken har også blitt mer ideologisk. Enkelte politikere, spesielt fra opposisjonen, mener ombudsrollen har blitt vanskeligere å ivareta. Dagens arenaer for informasjon og kommunikasjon synes gjennomgående å ha svekket informasjonstilgangen. Det virker også som om noen politikere blir langt bedre informert enn andre. På denne måten kan vi snakke om et A-lag og et B-lag blant politikerne. Dette henger sammen med hvilken posisjon de har i kommunepolitikken. Ut fra de data rapporten bygger på kan vi verken si at økonomistyringen eller kostnadseffektivitet er blitt bedre i årene etter reformen. I forhold til kostnadseffektivitet er dataene noe usikre.