Vilkårene for kraftkrevende industri i Midt-Norge

Vilkårene for kraftkrevende industri i Midt-Norge

Forfatter(e):

Maria Sandsmark, Arild Hervik

Utgiver:

Møreforsking Molde AS

Oppdragsgiver:

Økonomisk og administrativt forskningsfond i Midt-Norge

Rapportnr:

0717
|

Isbn/Issn:

978-82-7830-119-7

Publikasjonstype:

Rapport
|

Sidetall:

40
download

Tema for denne rapporten er vilkårene for kraftkrevende industri i Midt-Norge i lys av endringer i markedsforhold, som utløp av gunstige myndighetsbestemte kraftkontrakter, utskillelsen av Midt-Norge som eget elspot-område på Nord Pool og strammere energi- og effektbalanse i regionen.


Det totale produksjonsunderskuddet i Midt-Norge økte fra 4 TWh i 2005 til 5,7 TWh i 2006. Den etablert produksjonskapasiteten er karakterisert ved at Statkraft har en eierandel på 43 prosent, inkludert sitt eierskap av Trondheim Energi. Eierskap til planlagt produksjonskapasitet med konsesjon i Midt-Norge er karakterisert ved at allerede etablerte (vannkraft-) produsenter i stor grad står bak vindkraftprosjektene, mens store kraftforbrukere har betydelig deleierskap i gasskraftprosjektene.


Kraftkrevende industri i Midt-Norge kan for tiden vise til gode resultater og muligheter for fortsatt vekst. Et viktig faktor for videreutvikling i regionen er utvilsomt tilgangen på sikker kraft til konkurransedyktige priser, noe det er knyttet stor usikkerhet til i Midt-Norge. Siden samfunnet har nytte av at en betydelig andel av kraftforbruket er knyttet til kraftkrevende industri, for eksempel med hensyn til forbruksfleksibilitet ved forsyningskriser og for konkurransen i spotmarkedet, kan det være i samfunnets interesse å finne effektive virkemidler som tar hensyn til disse positive eksterne virkningene på kraftsystemet og gi industrien del i denne verdien. Uansett er det viktig at myndighetene styrker konkurransen i kraftproduksjonen og derigjennom likviditeten i det finansielle markedet. Slik kan myndighetene bidra til å beholde kraftkrevende industri på norsk jord og samtidig la kraftprisene forbli uregulerte.