"I UNG" - et alternativt opplæringstiltak for ungdom som har droppet ut av vide...

"I UNG" - et alternativt opplæringstiltak for ungdom som har droppet ut av videregående opplæring. Resultater fra følgeforskningen

Forfatter(e):

Guri Kaurstad Skrove, Gøril Groven, Sølve Mikal Krekvik Nerland, Kari Bachmann

Utgiver:

Møreforsking Molde AS

Oppdragsgiver:

Regionale forskningsfond og Astero AS

Rapportnr:

1612
|

Isbn/Issn:

978-82-7830-274-3 (trykt), 978-82-7830-275-0 (elektronisk) / 0806-0789

Publikasjonstype:

Rapport
|

Sidetall:

114

Denne rapporten omhandler forskning på et intervenerende tiltak i Møre og Romsdal fylke, I UNG, som har til hensikt å få ungdom som har sluttet i videregående opplæring tilbake i opplæring eller i arbeid. I datainnsamlingen har vi intervjuet ungdommene i flere omganger. Først gjennomførte vi dybdeintervjuer med 23 ungdommer for å få fram deres egne erfaringer som skoleelev og deres beskrivelser av hva som har skjedd før de til slutt droppet ut av videregående opplæring. Deretter intervjuet vi ungdommene om deres erfaringer med I UNG-tiltaket for å få fram hva de syntes fungerte bra og mindre bra. Ett år etter at ungdommene gikk ut av I UNG, gjennomførte vi korte telefonintervju for å skaffe status om nåværende situasjon og videre planer for utdanning eller jobb. Vi har også innhentet kvalitative og kvantitative data blant de som arbeider med ungdommene i I UNG for å beskrive tiltaket og samarbeidet rundt det. Et vesentlig formål med I UNG prosjektet har vært å finne former for samarbeid og organisering som gjør det mulig å anvende metodikk, erfaring og kompetanse hos ulike samarbeidsparter som arbeider med målgruppen og i samarbeid tilpasse tjenesten slik at den leder til ønsket resultat, nemlig å få ungdom tilbake i opplæring eller inn i varig arbeid. I rapporten gis en kvalitativ forståelse av skolegang og frafall sett fra ungdommens eget ståsted, samt beskrivelse av tiltaket I UNG og det tverrsektorielle samarbeidet mellom tiltaksstedene og andre aktører. Hvordan de ulike delene av tiltaket har fungert, er vurdert av både de ansatte og deltakerne selv, ungdommene.