Sjølvhjelp i brukarmedverknad. Evaluering av delemne 2: Sjølvhjelp i folkehelse...

Sjølvhjelp i brukarmedverknad. Evaluering av delemne 2: Sjølvhjelp i folkehelsearbeid og organisasjonsperspektiv og ei samla evaluering av studiet Sjølvhjelp i brukarmedverknad

Forfatter(e):

Randi Bergem

Utgiver:

Møreforsking

Oppdragsgiver:

Høgskulen i Volda

Rapportnr:

223
|

Isbn/Issn:

978-82-7692-288-2

Publikasjonstype:

Arbeidsrapport
|

Sidetall:

23

Nøkkelord:

Brukarmedverknad,  Folkehelse,  Etter- og vidareutdanning,  Frivillig sektor  
"Nasjonal plan for selvhjelp" (Sosial- og helsedirektoratet 2004) er eit tiltak knytt til Folkehelsemeldinga: "Resept for et sunnere Norge". Hovudmålet med denne planen er å styrke sjølvhjelpsarbeidet. Planen framhevar medverknad og styrking som sentralt i sjølvhjelpsarbeidet. Studiet "Sjølvhjelp i brukarmedverknad" er ei oppfølging av "Nasjonal plan for selvhjelp". Møreforsking har evaluert studiet med utgangspunkt i studentevalueringar og intervju med nøkkelinformantar.