Deltakelse i organiserte fritidstilbud blant barn og unge med innvandrerforeldr

Deltakelse i organiserte fritidstilbud blant barn og unge med innvandrerforeldre

Forfatter(e):

Guri Kaurstad Skrove, Geir Oterhals, Helene Hoemsnes, Ingeborg Ulvund (HiMolde), Kari Bachmann

Utgiver:

Møreforsking Molde AS

Oppdragsgiver:

Kristiansund kommune

Rapportnr:

1417
|

Isbn/Issn:

978-82-7830-209-5

Publikasjonstype:

Rapport
|

Sidetall:

92

Nøkkelord:

Barn og unge,  Deltaking,  Frivillig sektor ,  Inkludering,  Innvandring,  Oppvekst,  Rekruttering 

Formålet med prosjektet "Deltakelse i organiserte fritidstilbud blant barn og unge med innvandrerforeldre" har vært å fremskaffe kunnskap som kan bidra til at barn og unge med innvandrerforeldre deltar i organiserte fritidstilbud på lik linje med andre barn og unge i Kristiansund kommune. Rapporten presenterer funn fra en kartlegging av deltakelse i organiserte fritidstilbud blant alle barn og unge på 5. og 10. trinn, intervju med innvandrerforeldre, intervju med frivillig sektor og data fra dialogmøte mellom frivillig, privat og offentlig sektor. Funnene har dannet grunnlaget for et forslag til samhandlingsmodell og partnerskapsavtale mellom frivillig, privat og offentlig sektor om rekruttering, tilrettelegging og inkludering av alle barn og unge i organiserte fritidstilbud.