Kopi av Boligsosialt arbeid og planlegging

Kopi av Boligsosialt arbeid og planlegging

Forfatter(e):

, Else Ragni Yttredal,

Utgiver:

Møreforsking Volda

Oppdragsgiver:

Husbanken, Region Midt-Norge

Rapportnr:

22/2010
|

Isbn/Issn:

ISSN 1891-5973

Publikasjonstype:

Notat
|

Sidetall:

23 + vedlegg

Nøkkelord:

Kommuneplanlegging,  Kommunikativ planlegging,  Medverknad,  Nettverk,  Bustadsosialt arbeid 
Boligsosialt arbeid og planlegging er gjennomført på vegner av Husbanken Region Midt‐Norge. Fem kommunar har i fellesskap utarbeidd bustadsosiale handlingsplanar. Deltakarkommunane var Steinkjer, Stjørdal, Malvik, Levanger og Molde.
 
Notatet presenterer arbeidsmetodar og verktøy vi har brukt i planprosessen. I tillegg gjengir
vi kort nokre synspunkt frå kommunane, om korleis de har opplevd det å drive planarbeid saman. Med notatet vil vi gi kommunar som skal lage sin første, eller rullere, bustadsosial handlingsplan, bustadpolitisk handlingsplan eller liknande, innspel til innhald og arbeidsmåtar i planprosessen.
 
Notatet kan også nyttast som ”huskeliste” for deltakarkommunane. Arbeidsmetodane er ikkje spesielle for det bustadsosiale området, slik at ein kan nytte desse og til andre former for planlegging.