Utviklingen i maritime næringer i Møre og Romsdal - Status 2008. Rekordvekst me...

Utviklingen i maritime næringer i Møre og Romsdal - Status 2008. Rekordvekst med varierende lønnsomhet.

Forfatter(e):

Oddmund Oterhals, Arild Hervik, Øivind Opdal, Bjørn G. Bergem

Utgiver:

Møreforsking Molde AS

Oppdragsgiver:

NCE Maritime

Rapportnr:

M0802

Publikasjonstype:

Arbeidsrapport
|

Sidetall:

17
download

Den komplette maritime næringsklyngen i Møre og Romsdal består av nærmere 200 bedrifter innenfor rederivirksomhet, skipskonsulenter, skipsverft, utstyrsleverandører og andre leverandører. Samlet omsetning for denne klyngen i 2008 er anslått til 50 milliarder kroner, mer enn dobbelt så mye som omsetningen på 23 milliarder i 2005. I samme periode har sysselsettingen økt med over 30 % og utgjør i dag 20 000 årsverk.

 

Samlet sett har den maritime klyngen hatt gode resultater de siste årene, men det er stor variasjon mellom de ulike aktørene. Rederier og skipskonsulenter har oppnådd svært gode resultatmarginer på over 30 %, mens spesielt skipsverftene skiller seg ut med lav gjennomsnittlig lønnsomhet.

 

Den felles innovasjonskraften i næringsklyngen og evnen til å ta frem nye produkter til et krevende marked er klyngens fremste komparative fortrinn. Samtidig er klyngen sårbar i forhold til kostnadsmessig konkurranseevne og rekruttering av høykompetanse arbeidskraft blir et av de viktigste strategiske grepene for videre utvikling av klyngen.

Markedsutsiktene for den maritime klyngen i Møre og Romsdal vil fortsatt være gode gitt at oljeprisen holder seg høy på lengre sikt.