Den maritime næringen i Møre og Romsdal. En vekstkraftig næringsklynge rustet t...

Den maritime næringen i Møre og Romsdal. En vekstkraftig næringsklynge rustet til omstilling?

Forfatter(e):

Arild Hervik, Bjørn G. Bergem, Oddmund Oterhals

Utgiver:

Møreforsking Molde AS

Oppdragsgiver:

Maritim Forening for Søre Sunnmøre (MAFOSS) og Nordea

Rapportnr:

0711
|

Isbn/Issn:

978-82-7830-114-2

Publikasjonstype:

Rapport
|

Sidetall:

39
download

Den maritime klyngen i Møre og Romsdal utgjør den største private næringsvirksomheten i regionen og sysselsetter nærmere 18000 ansatte og omsatte for 31 milliarder kroner i 2006. Offshore service rederiene, som det er mange av i fylket, har vært driveren for den sterke oppgangen i den maritime klyngen de siste årene. Med gode markedsutsikter og høy inntjening kontraheres et stort antall nye fartøy og rederiene i fylket plasserer en stor andel av sine ordrer hos verftene i regionen. Skipsverftene i Møre og Romsdal har fulle ordrebøker frem til 2010 og det kontraheres stadig flere avanserte fartøy og spesialskip. Skipskonsulentene ligger langt fremme i utvikling av nye design og spiller en nøkkelrolle i koblingen mellom rederi og verft/utstyrsprodusenter. Høy kompetanse og utviklingen av innovasjonskraft i relasjonene mellom rederier, verft og skipskonsulenter bidrar til næringsklyngens komparative fortrinn.


Vedvarende høy oljepris, fortsatt høy leteaktivitet og feltutbygging offshore, stor tilførsel av nye rigger, samt behovet for utskifting av eldre fartøy i den eksisterende offshore flåten bidrar til at markedsutsiktene vil være gode også i mange år fremover. Den maritime klyngens økende fokus og innretting mot offshore petroleumsaktivitet innebærer samtidig at den blir mer sårbar overfor en nedgang i oljeprisen.