Utredning av omstilling i Halden med og uten videreføring av IFEs øvrige forskn...

Utredning av omstilling i Halden med og uten videreføring av IFEs øvrige forskningsaktiviteter etter dekommisjonering av Haldenreaktoren

Forfatter(e):

Helge Bremnes, Arild Hervik, Knut P. Heen

Utgiver:

Møreforsking Molde AS

Oppdragsgiver:

Norges forskningsråd

Rapportnr:

1310
|

Isbn/Issn:

978-82-7830-190-6

Publikasjonstype:

Rapport
|

Sidetall:

47
download

I denne rapporten gjennomføres det en analyse av de konsekvenser en eventuell nedleggelse av IFE Halden vil ha å si for Halden kommune. Det er to ulike alternativer av nedleggelse som vurderes: i) kun en avvikling av den delen av aktiviteten som er relatert til atomreaktoren, og ii) en avvikling av all IFEs virksomhet ved Halden.

I rapporten konkluderes det med at det er MTO-aktiviteten (menneske-teknologi-organisasjon) som har størst betydning for Haldenregionen. Dette er den delen av aktiviteten som ikke benytter atomreaktoren. Imidlertid vil en nedleggelse av atomreaktoren innebære at det internasjonale Haldenprosjektet vil opphøre. Over 50 prosent av MTO-aktiviteten er finansiert gjennom dette prosjektet. Det er lite sannsynlig at MTO kan videreføres i sin nåværende form uten statlig støtte, dersom Haldenprosjektet legges ned.

En nedleggelse av MTO-aktiviteten vil ha størst negativ konsekvens for den delen av næringslivet som utgjør IKT-klyngen i Halden. For denne sektoren er IFE Halden bidragsyter til knoppskyting av nye bedrifter som er basert på forskningsresultater fra MTO-miljøet. Kanskje den viktigste effekten for det lokale næringsliv er knyttet til den posisjon og renommé som IFE Halden har internasjonalt gjennom Haldenprosjektet, og som gjør det mulig å trekke verdensledende forskningskompetanse inn til Halden. Tilgangen til forskere med høy kompetanse er svært verdifull for en IKT-næring, der innovasjon er helt nødvendig for overlevelse, samt at dette bidrar til verdifulle nettverk og kontaktflater mot utenlandske aktører.

For Høgskolen i Østfold bidrar IFE Halden positivt i forhold til utdanning av kandidater på masternivå, samt som bidragsyter i samarbeid rundt forskningsaktiviteten og vitenskapelige publikasjoner. IFE Halden sitt rennommé som forskningsinstitutt er også viktig for høgskolen når det søkes om forskningsmidler, og i forhold til å kapre kvalifiserte medarbeidere og gode studenter.

I forhold til kommunens økonomi vil en eventuell nedleggelse av IFE Halden ha mindre betydning. Et eventuelt bortfall i skatteinntekter vil i stor grad bli kompensert av skatteutjevningsordningen.