Skolens innsatsteam mot mobbing

Skolens innsatsteam mot mobbing

Forfatter(e):

Anne Randi Fagerlid Festøy, Bjørn G. Bergem, Gøril Groven, Kari Bachmann, Kari Leikanger Buset, Peder Haug, Tonje Hungnes, Jorunn Hoås Rødal

Utgiver:

Møreforsking AS

Oppdragsgiver:

Regionalt Forskningsfond Midt-Norge

Rapportnr:

2010
|

Isbn/Issn:

978-82-7830-335-1 (elektronisk)

Publikasjonstype:

Rapport
|

Sidetall:

109
download

Sluttrapport for følgeforsking av implementering av Skolens innsatsteam mot mobbing i Møre og Romsdal

Formålet med dette prosjektet har vært å undersøke implementeringen av Skolens innsatsteam mot mobbing (SIM) i Møre og Romsdal for å fremskaffe kunnskap om hvordan SIM tas i bruk, tilpasses og videreutvikles i skolehverdagen. Prosjektet belyser dette både fra ansatt- og elevperspektiv gjennom to spørreundersøkelser til ansatte ved alle deltagende skoler og en caseundersøkelse av tre videregående skoler. I denne rapporten belyses implementeringen ut fra et rammeverk som skiller mellom faktorer på makronivå som er skolens institusjonelle omgivelser, den lokale implementeringskonteksten som er skolenivå, og individnivå.