Erfaringar med einskapsfylket - gjennomføring av statlege og fylkeskommunale op...

Erfaringar med einskapsfylket - gjennomføring av statlege og fylkeskommunale oppgåver. Dokumentasjonsrapport

Forfatter(e):

Johan Barstad, Per Stangeland

Utgiver:

Møreforsking

Oppdragsgiver:

Møre og Romsdal fylke

Rapportnr:

192
|

Isbn/Issn:

82-7692-254-6

Publikasjonstype:

Arbeidsrapport
|

Sidetall:

109

Nøkkelord:

Partnarskap,  Planprosessar,  Omstilling,  Governance,  Helse 
Møre og Romsdal fylke ønsker å få granska nærare enkelte sider ved einskapsfylkeprosjektet som er i gang.  Prosjektet i sin heilskap er under gransking i ei nasjonal evaluering, men fylket ønskte ei rask utgreiing av:
• korleis verksemda til fylket blir sett av kommunen
• korleis enkelte program dei har sett i gang fungerer
• kva erfaringar dei tilsette i fylkesadministrasjonen har hatt så langt
Utgreiinga skulle leggast fram innan utgangen av april 2006.
Denne rapporten legg fram resultata av den siste delen av denne granskinga i  ei meir fullstendig versjon enn i hovudrapporten (Stangeland og Barstad, 2006). Vi har tatt ei undersøking av ”fri-fylke-forsøket” som vart utført i 1995 (Amdam 1995) som utgangspunkt, og brukar på nytt enkelte spørsmål frå skjemaet som vart brukt den gang for å  kunne samanlikne svara.