Med maritime næringer inn i en turbulent fremtid; Status 2004 og scenarier 2015

Med maritime næringer inn i en turbulent fremtid; Status 2004 og scenarier 2015

Forfatter(e):

Arild Hervik, Lasse Bræin, Oddmund Oterhals

Utgiver:

Møreforsking Molde AS

Oppdragsgiver:

Mafoss, Nordea, TBL Maritime og Møre og Romsdal fylke

Rapportnr:

0503
|

Isbn/Issn:

82-7830-074-7

Publikasjonstype:

Rapport
|

Sidetall:

79

Denne studien er todelt; dels har vi undersøkt status og utviklingstrekk for skipsindustrien med fokus på markedsutvikling, internasjonale konkurranseforhold, finansiering og norske rammevilkår, og dels forsøkt å gi et bidrag til drøfting av framtida for de maritime næringene sett i et 10-års perspektiv.

Den maritime utstyrsindustrien i Norge har opplevd en boom som først og fremst har vært drevet av høy nybyggingsaktivitet i Asia. Marginene er imidlertid knappe til tross for høy kapasitetsutnyttelse fordi man i Asia stort sett har dollarkontrakter, og mot norsk krone gir svekket dollarkurs dårligere marginer. Det er så stor byggeaktivitet på verftene og så mange nye ordrer at det er all mulig grunn til å forvente at man vil ha et godt marked de nærmeste årene.

Med stor usikkerhet på lang sikt i det dominerende offshoremarkedet, står næringen overfor betydelige strategiske utfordringer, utfordringer som må vektlegges i den kommende perioden med høy aktivitet med inngåtte kontrakter offshore. Med et mål om langsiktig, lønnsom produksjon med volumer om lag som i dag, forutsettes det utviklet strategier for produksjon i ulike markedssegmenter og som kan erstatte eller videreutvikle offshoremarkedet. For å lykkes med dette kan det være nødvendig at det satses betydelig på FoU og innovasjon, og at samspillet mellom aktørene i næringen trappes opp vesentlig, evt. gjennom strukturelle endringer.

Vi har pekt på ulike utviklingsretninger (scenarier) som kan karakteriseres som et trendscenarie, et scenarie som viser fragmentering av de maritime næringene og et integrasjonsscenarie med oppblomstring i verftsnæringen som tar ut en større del av gevinsten i hele verdikjeden enn de gjorde i siste 10-årsperiode.