Eksamen på "åpen scene" Et evalueringsprosjekt av ny eksamensform i Videreutdan...

Eksamen på "åpen scene" Et evalueringsprosjekt av ny eksamensform i Videreutdanning for aldring og eldreomsorg

Forfatter(e):

Else Lykkeslet, Torill Skrondal

Utgiver:

Møreforsking Molde AS

Oppdragsgiver:

Kvalitetsreformen, distribuert gjennom Høgskolen i Moldes studieavdeling

Rapportnr:

0507
|

Isbn/Issn:

82-7830-077-1

Publikasjonstype:

Rapport
|

Sidetall:

59

Rapporten bygger på et evalueringsprosjekt ved videreutdanningen i Aldring og Eldreomsorg ved Avdeling for helse og sosialfag, ved Høgskolen i Molde. Med inspirasjon fra St.meld. nr.27/2001, "Gjør din plikt - krev din rett, kvalitetsreform for høyere utdanning". Lærerne ved utdanningen lanserte en ny form for eksamen som ble gjennomført våren 2004. Hensikten var å introdusere en eksamensform som kunne ivareta "kombinasjonen av undervisning og evaluering" (St.m.27/2001).

Studentene arbeidet sammen i grupper i en uke med en gitt oppgave. Oppgaveteksten var en avgrenset oppgave som kan sies å være en deloppgave i en større helhetlig sammenheng. På siste eksamensdag hadde gruppene et fremlegg for full klasse. På slutten av eksamensdagen fikk studenten tilbakemelding på sin eksamensfremførelse. Et sosiokulturelt syn på læring er lagt til grunn som teoretisk perspektiv.

De spørsmålene som det ble viktig for oss å få svar på var:Opplevde studentene at eksamensformen gav mulighet for læring? Opplevdes evalueringen i denne formen som gyldig for den enkelte?

For å få svar på disse spørsmålene valgte vi å dele ut spørreskjemaer til studentene med forholdsvis åpne svaralternativ. I tillegg benyttet vi feltnotater fra tilstedeværelse i klasserommet. Det ble gjort en tematisk analyse av dataene. Ut fra analysen fremsto følgende hovedfunn:

Eksamensformen hadde stor overførbarhet til praktiske situasjoner. Læring skjedde gjennom å dele og ved å lære "sammen". Trening i formidling ble også trukket frem som nyttig og viktig i forhold til fremtidig yrkesutøvelse, noe som for øvrig har med overførbarheten til praksis å gjøre.

Når det gjelder studentenes opplevelse av evalueringens gyldighet, kommer flere stemmer frem. Studentene syntes at oppgaven vektla helhetstanken og slik var gyldig for studiets målsetting om å kvalifisere kompetente yrkesutøvere. Mange av studentene etterlyste en bedre tilbakemelding, gjerne i form av graderte karakterer. Tilbakemeldingen ble noen ganger for generell og for lite knyttet opp mot den enkelte student.