Konsekvenser for Aukra kommune som følge av utbyggingen av Ormen Lange. En opp...

Konsekvenser for Aukra kommune som følge av utbyggingen av Ormen Lange. En oppsummering av analyser gjort av Møreforsking Molde

Forfatter(e):

Bjørn G. Bergem, Helge Bremnes, Arild Hervik, Øivind Opdal

Utgiver:

Møreforsking Molde AS

Oppdragsgiver:

Aukra kommune

Rapportnr:

1304
|

Isbn/Issn:

978-82-7830-184-5

Publikasjonstype:

Rapport
|

Sidetall:

33
download

Denne rapporten oppsummerer noen hovedkonklusjoner fra de evalueringer og analyser som er gjennomført av Møreforsking gjennom en årrekke, der tema har vært relatert til de effekter og konsekvenser landanlegget på Nyhamna i Aukra har hatt for lokalsamfunnet. Analysene og hovedkonklusjonene er tidligere presentert i ulike seminarer og konferanser, eller utarbeidet i rapporter og arbeidsnotater.

I likhet med tidligere erfaringer fra slike store utbygginger, viser erfaringene fra Aukra at en ikke bør undervurdere hvilke betydning en allerede godt utbygd samfunnsinfrastruktur har for nivået på ringvirkningene fra investeringsaktivitetene, og da spesielt et attraktivt arbeidsmarked og et velfungerende lokalt/regionalt næringsliv. Slike forhold må være tilstede for å kunne realisere det fulle potensialet av de samfunnsmessige gevinstene. Aukra, med sin nære tilknytning til regionssenteret Molde, har kunnet gi et godt tilbud i så måte. Dog er det viktig for realiseringen av fremtidige gevinster at kommunen, og regionen for øvrig, har gode planer og mål for den videre utvikling og styrking av samfunnsinfrastrukturen.