Kriterium for evaluering av partnerskap og planlegging i kommunalt folkehelsear...

Kriterium for evaluering av partnerskap og planlegging i kommunalt folkehelsearbeid

Forfatter(e):

Roar Amdam, Randi Bergem

Utgiver:

Møreforsking

Oppdragsgiver:

Helsedirektoratet

Rapportnr:

222
|

Isbn/Issn:

978-82-7692-287-5

Publikasjonstype:

Arbeidsrapport
|

Sidetall:

72

Nøkkelord:

Folkehelse,  Prosessrettleiing,  Partnarskap,  Inkludering,  Kompetanse,  Samfunnsplanlegging 

Møreforsking Volda har i samarbeid med NIBR fått i oppdrag frå Helsedirektoratet å evaluere bruken av partnerskap i folkehelsearbeidet, og å stå føre prosessevaluering av satsinga på folkehelse i planlegginga. Denne arbeidsrapporten er ein del av dette oppdraget. Formålet med rapporten er å utvikle og gjere synleg for andre kva for praktiske og teoretiske utgangspunkt vi har for evalueringa, og kva for konkrete kriterium vi vil bruke i vurderinga av kor godt partnerskapsorganiseringa og planlegginga fungerer i dei aktuelle fylka og kommunane.