Resultatmåling av brukerstyrt forskning 2007

Resultatmåling av brukerstyrt forskning 2007

Forfatter(e):

Arild Hervik, Lasse Bræin, Helge Bremnes, Bjørn G. Bergem

Utgiver:

Møreforsking Molde AS

Oppdragsgiver:

Norges forskningsråd

Rapportnr:

0901
|

Isbn/Issn:

978-82-7830-137-1

Publikasjonstype:

Rapport
|

Sidetall:

128
download

Langsiktige målinger av brukerstyrt FoU (BIP-prosjekter) har vist stor privatøkonomisk avkastning for et fåtall bedrifter. Disse bedriftene har etter 8 års forskning oppnådd faktisk inntjening fra innovasjonene, mens de økonomiske anslagene regnet som netto nåverdi har vært basert på forventninger om framtidig inntjening. Rapporten viser at optimismen var svært stor i 2007, men at den i 2008 er lav og lavere enn i 2003.


Markedssvikt og underinvestering i FoU er en viktig begrunnelse for offentlig støtte til næringslivet. Det er lagt viktige føringer om at støtten skal bidra til samarbeid mellom næringslivet og U