Resultatmåling av brukerstyrt forskning 2015

Resultatmåling av brukerstyrt forskning 2015

Forfatter(e):

Bjørn G. Bergem, Helge Bremnes, Maria Sandsmark

Utgiver:

Møreforsking Molde AS

Oppdragsgiver:

Norges forskningsråd

Rapportnr:

1704
|

Isbn/Issn:

978-82-7830-283-5

Publikasjonstype:

Rapport
|

Sidetall:

132

Denne rapporten bygger på flere år med empiriske undersøkelser av innovasjonsprosjekter i næringslivet (IPN). Spørsmålene som er rettet mot innovasjonsprosjektene i de årlige spørreundersøkelsene, skal bidra til å vurdere samfunnsøkonomisk nytte fra offentlig støttet FoU. Vi snakker her om potensielle direkte effekter eller markedseffekter som består av produsent og konsumentoverskuddet fra bedriftens kommersialiseringsaktiviteter, og indirekte effekter eller eksterne effekter som oppstår via kunnskapsoverføring som leder til nye eller bedre produkter i andre markeder. De viktigste indikatorene for vurdering av samfunnsøkonomiske effekter er kommersialisering, kompetansebygging, kunnskapsspredning og innsatsaddisjonalitet. Prosjektene som er med i undersøkelsene, rapporterer på disse indikatorene ved oppstart, ved avslutning, samt fire år etter avslutning. Rapporten inkluderer resultater fra undersøkelse av innovasjonsprosjekter med oppstart og avslutning i 2015, og langsiktig resultatmåling av prosjekter avsluttet i 2012. Resultatene fra denne undersøkelsen er sammenstilt med resultater fra tidligere undersøkelser. I tillegg ble det gjennomført en undersøkelse blant prosjektsøknader med tiltenkt oppstart i 2015, men som fikk avslag i Forskningsrådet.