Informasjonsformidling for en flerkulturell svangerskapsomsorg

Informasjonsformidling for en flerkulturell svangerskapsomsorg

Forfatter(e):

Marte Fanneløb Giskeødegård, Randi Bergem

Isbn/Issn:

0804-5380

Publikasjonstype:

Rapport

Nøkkelord:

Folkehelse,  Kulturforståelse 
Rapporten beskriver funn fra et forprosjekt om informasjonsformidling til gravide innvandrerkvinner. Hovedmålet for forprosjektet har vært å skaffe et kunnskapsgrunnlag for utvikling av nye informasjon- og formidlingsverktøy, som kan brukes i den kommunale svangerskaps- og barselsomsorgen, særlig rettet mot innvandrerkvinner.
 
Funnene fra studiene, som er gjort i dette forprosjektet, tyder på at innvandrerkvinnene mener de blir godt ivaretatt og at de får den informasjonen de trenger. Men studien viser at det er grunn til å spørre om tilfredsheten hos kvinnene gjenspeiler at de ikke vet hva de kan forvente av helsetjenesten, ettersom forventninger krever innsikt i hvordan svangerskapsomsorgen og helsetjenesten ellers fungerer. For å sikre best mulig svangerskapsomsorg er det viktig at kvinnene får den informasjonen de trenger for å legge grunnlag for et godt svangerskap, en best mulig fødsel og barseltid. Manglende kunnskap om norsk svangerskapsomsorg er ei utfordring, og vårt inntrykk er at både kultur og språk er sentrale variabler med tanke på om informasjonen når fram og blir forstått. Rapporten skisserer mulige måter å bedre informasjonsformidling til gravide innvandrerkvinner på.