Sivile vernepliktige i arbeid mot vold og mobbing; En evaluering av VOKT - Slut...

Sivile vernepliktige i arbeid mot vold og mobbing; En evaluering av VOKT - Sluttrapport

Forfatter(e):

Dag Magne Berge, Solveig Husby

Utgiver:

Møreforsking Molde AS

Oppdragsgiver:

Siviltjeneste-administrasjonen, Hustad

Rapportnr:

M0402

Publikasjonstype:

Arbeidsrapport
|

Sidetall:

52

Denne rapporten er en evaluering av VOKT (Volds- og konfliktforebyggende tiltak blant ungdom). Det er et tiltak i regi av Siviltjenesteadministrasjonen - Hustad og et tilbud til sivile vernepliktige om å tjenestgjøre blant ungdom.

Evalueringen konkluderer med at VOKT gjennomgående har hatt en positiv effekt og fungert i henhold til målsettingen for tiltaket. VOKT fungerer forebyggende i forhold til konflikter, vold og mobbing i ungdomsmiljø. Tiltaket synes også å fungere personlig utviklende for mange vernepliktige. Rapporten tar også opp noen potensialer til forbedring som VOKT kan ha.

Denne rapporten er en oppfølging av en delrapport om samme tema som Møreforsking Molde leverte i mai 2003.

Pris ved bestilling: 100 kroner