Eit heilskapleg tilbod. Evaluering av metodeutviklingsprosjektet "Arbeidsretta ...

Eit heilskapleg tilbod. Evaluering av metodeutviklingsprosjektet "Arbeidsretta rehabilitering" ved Brisk kompetansesenter

Forfatter(e):

Finn Ove Båtevik, , Gunnvor Bakke, Randi Bergem

Utgiver:

Møreforsking Volda

Oppdragsgiver:

Brisk kompetansesenter AS, Ålesund

Rapportnr:

46
|

Isbn/Issn:

978-82-7692-332-2 /1891-5981

Publikasjonstype:

Forskningsrapport
|

Sidetall:

21

Nøkkelord:

Arbeidsmarknad,  Følgjeevaluering 
Rapporten Eit heilskapleg tilbod er basert på ei følgjeevaluering av metodeutviklingsprosjektet Arbeidsretta rehabilitering. Tilbodet er lagt til rette for at fleire sjukmelde kan få eit arbeidsretta helse- og rehabiliteringstilbod.  Hovudkonklusjonen frå evalueringa er at kurset blir opplevd som eit viktig steg tilbake til arbeid og til eit betre liv for mange av deltakarane. Dette er i samsvar med dei fire intensjonane bak tiltaket; nemleg å styrke føresetnadane for at kvar enkelt kan meistre kvardagen, meistre helserelaterte utfordingar, meistre sosiale utfordringar og styrke sjansane på arbeidsmarknaden.