Kommunereform og lokalt folkehelsearbeid

Kommunereform og lokalt folkehelsearbeid

Forfatter(e):

Randi Bergem, Kari Bachmann, Lars Julius Halvorsen, Guri Kaurstad Skrove, Else Ragni Yttredal

Utgiver:

Møreforsking AS

Oppdragsgiver:

Helsedirektoratet

Rapportnr:

71
|

Isbn/Issn:

978-82-7692-349-0

Publikasjonstype:

Arbeidsrapport
|

Sidetall:

42

Nøkkelord:

Folkehelse,  Kommunestruktur 

På oppdrag for Helsedirektoratet har Møreforsking gjort en analyse av kommunereformens betydning for lokalt folkehelsearbeid. Analysen viser at kommunens rolle som tjenesteyter og myndighetsutøver trolig vil bli styrket når det gjelder betydningen for lokalt folkehelsearbeid. Større kommuner med større fagmiljøer kan bidra til å styrke enkelttjenester, men spesialisering og mer avstand mellom enheter og tjenester kan tenkes å svekke forutsetningene for tverretatlig samarbeid, som er en viktig tilnærming i folkehelsearbeidet. Vilkårene for samfunnsutvikling, og særlig for demokratiske prosesser rettet mot lokalt folkehelsearbeid, vil kunne bli dårligere som følge av kommunereformen. Fylkeskommunen og Helsedirektoratet vil fremdeles være viktige understøttere for lokalt folkehelsearbeid. Men kommunereformen kan bidra til at det kan legges mindre vekt på råd og veiledning knyttet til konkrete temaer som fysisk aktivitet, rus, ernæring/kosthold, tobakk, psykisk helse osv. Det er fortsatt behov for støtte som tar sikte på å stimulere tverretatlig og tverrsektorielt samarbeid, herunder virkemidler som kan fremme innbyggernes deltakelse og dialogen mellom kommunen og innbyggerne. Kommunene vil trolig også ha behov for veiledning knyttet til å kunne dokumentere og formidle betydningen av folkehelsearbeid på andre måter enn ved å vise til gjennomføring av konkrete folkehelsetiltak.