BACHELOR-KANDIDATER I PR, KOMMUNIKASJON OG MEDIA VED HØGSKULEN I VOLDA

BACHELOR-KANDIDATER I PR, KOMMUNIKASJON OG MEDIA VED HØGSKULEN I VOLDA

Forfatter(e):

Asbjørn Kårstein

Utgiver:

Møreforsking Volda AS

Oppdragsgiver:

Høgskulen i Volda, Avdeling for mediefag

Rapportnr:

76/2016
|

Isbn/Issn:

978-82-7692-352-0

Publikasjonstype:

Rapport
|

Sidetall:

78

Hoved-datakilden for resultatene som presenteres i denne rapporten, er en elektronisk
spørreundersøkelse rettet mot bachelorkandidater i PR, kommunikasjon og media som er
uteksaminert ved Høgskulen i Volda i perioden 2013-2015, samt er studenter i 2016.


Til sammen ble undersøkelsen sendt ut til 126 kandidater. Totalt kom det inn 62 svar, noe som
tilsvarer 49 % av mottakerne av surveyen. Etter gjennomføringen av elektronisk surveyundersøkelsen, ble det foretatt telefonintervjuer med tre ferdig utdannede kandidater fra
Bachelorutdanningen i PR, kommunikasjon og media, samt tre nøkkelpersoner fra utvalgte
arbeids-/praksissteder.

Når kandidatene blir bedt om å gi en samlet vurdering av utdanningen er det 67,3 % av
respondentene som vurderer kvaliteten på undervisningsopplegget på utdanningen som god
eller svært god.