Møbelbransjens klyngeanalyse - et delprosjekt under Innovasjon Møbel

Møbelbransjens klyngeanalyse - et delprosjekt under Innovasjon Møbel

Forfatter(e):

Oddmund Oterhals,

Utgiver:

Møreforsking Molde AS

Oppdragsgiver:

Norsk Industri, Møbel

Rapportnr:

0902
|

Isbn/Issn:

978-82-7830-138-8

Publikasjonstype:

Rapport
|

Sidetall:

51
download

Rapporten beskriver en analyse av møbelindustrien i region Nordvest. Næringens struktur og utvikling er analysert i forhold til internasjonale teorier for industrielle klynger, og analysen er konsentrert til å gjelde møbelrelaterte bedrifter i en region som utgjør ca 50 % av den totale møbelindustrien i Norge.


I første del av rapporten beskrives teorigrunnlaget for industrielle klynger, slik det er beskrevet i økonomisk faglitteratur. Videre beskrives en empirisk analyse av til sammen 83 møbelrelaterte bedrifter i regionen, som er gruppert ut fra plasseringen i en felles verdikjede med utgangspunkt i 47 møbelprodusenter og identifiserte underleverandører og leverandører av designtjenester. Samlet sett omsatte disse 83 bedriftene for 7 084 MNOK i 2007, og sysselsatte 3 618 årsverk. De tre største produsentene står for 59 % av den samlede omsetningen til produsentene, og mens disse viser stor vekst og lønnsomhetsutvikling så viser gjennomsnittet moderat vekst.


I analysen er det satt opp et klyngeregnskap som viser markedsrelasjoner mellom de forskjellige bedriftskategoriene, og andre koblinger mellom aktørene er også beskrevet. Møbelprodusentene i regionen har høy importandel (73 %) og eksportandel (60 %). Konkurransesituasjonen, investeringstiltak, produkt- og markedsutvikling og verdikjedeforbedringer er også analysert.


Konklusjonen i rapporten er at med unntak av et innholdsrikt lokalt arbeidsmarked og en sterk "møbelkultur" i regionen, så er det få klyngemekanismer som tjener næringen som helhet. Leverandørnæringen og designvirksomheten lokalt er svak, og bedriftene har i liten grad klart å utvikle felles komparative fortrinn som gir konkurransekraft og vekst for næringen som helhet. Til slutt i rapporten er det foreslått tiltak som kan styrke næringen som helhet.