Underveisrapport - følgeforskning på Ung11

Underveisrapport - følgeforskning på Ung11

Forfatter(e):

Kari Bachmann, Tonje Hungnes, Gøril Groven

Utgiver:

Møreforsking AS

Oppdragsgiver:

Drammen kommune

Rapportnr:

2847
|

Isbn/Issn:

978-82-7830-339-9 (elektronisk)

Publikasjonstype:

Rapport
|

Sidetall:

30
download

Møreforsking gjennomfører følgeforsking på Ung11 som ble etablert av Drammen kommune i 2017. Ung11 er et tiltak i arbeidet med å redusere frafall i videregående skole. Tilbudet er et frivillig 11. skoleår for ungdommer som selv opplever at de har behov for mer læring og utvikling før de starter på videregående opplæring. Ung11 kombinerer faglig undervisning med utvikling av deltagernes selvbilde og selvtillit.
 
Denne delrapporten beskriver litt om bakgrunnen til hvorfor deltagerne har valgt Ung11, og belyser hvilke erfaringer de har høstet i løpet av skoleåret. Analysen bygger på kvalitative intervju med lærere og deltagere fra alle tre kullene som har startet ved Ung11, og analyserer datamaterialet opp mot målene som er formulert for Ung11. Resultatene tyder på at Ung11 lykkes med å nå målene om å styrke deltagernes mestring både faglig og sosialt, samt deres selvbilde og selvtillit. Vi finner at lærerne har utviklet positive relasjoner til deltagerne og at dette bidrar til trivsel, motivasjon og læring. Deltagerne rapporterer om både emosjonell og instrumentell støtte–de har opplevd å bli sett og respektert både av lærerne og medelever, samt å få den faglige oppfølging og veiledning de trenger. Basert på teori om mestringsforventning vil relevante mestringserfaringer være med å øke motivasjon og tro på at de kan gjennomføre lignende oppgaver i fremtiden. Ut fra vår empiri og teori om mestringsforventning, er det grunn til å anta at Ung11 har styrket deltagernes muligheter til å lykkes med videregående opplæring.