Implementering av nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for høyere utdanning i et n...

Implementering av nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for høyere utdanning i et nytt veilednings- og vurderingsdokument i praksis for sykepleierstudenter

Forfatter(e):

Cecilie Utheim Grønvik (HiMolde), Signe Gunn Julnes (HiMolde), Trude Fløystad Eines

Utgiver:

Møreforsking Molde AS

Rapportnr:

1518
|

Isbn/Issn:

978-82-7830-247-7 (trykt), 978-82-7830-246-0 (elektronisk) / 0806-0789

Publikasjonstype:

Rapport
|

Sidetall:

27

Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for høyere utdanning ble implementert i et nytt veilednings- og vurderingsverktøy kalt «progresjonsstigen» i praksisstudiene for sykepleierstudenter i andre studieår ved høgskolen i Molde i 2010. Praksisveiledere i spesialist- og kommunehelsetjenesten evaluerte det nye veilednings- og vurderingsverktøyet ved å delta i fokusgruppeintervju. De tre første trinnene i Kirkpatrick`s evalueringsmodell ble benyttet som mal i evalueringen. Hensikten med evalueringen var å undersøke om praksisveilederne aktivt anvendte det nye veilednings- og vurderingsverktøyet i veiledning og vurdering av studentene. Studiens funn viste at praksis­veilederne opplevde progresjonsstigen som sykepleiefaglig, retningsgivende og nyttig i veiledning og vurdering av studentene for å nå det aktuelle nivå av forventet læringsutbytte.