Fylkeskommunens ansvar og oppgaver i regionalt folkehelsearbeid

Fylkeskommunens ansvar og oppgaver i regionalt folkehelsearbeid

Forfatter(e):

Lars Julius Halvorsen, Asbjørn Kårstein, Randi Bergem

Utgiver:

Møreforsking Volda AS

Oppdragsgiver:

Helsedirektoratet

Rapportnr:

73

Publikasjonstype:

Rapport
|

Sidetall:

37

Nøkkelord:

Folkehelse,  Fylkesplanlegging,  Planlegging 

Utgangspunktet for denne rapporten er et behov for mer kunnskap om hvordan
fylkeskommunen bidrar og kan bidra til å fremme folkehelse og redusere sosial ulikhet i helse.
Utredningen tar utgangspunkt i en forståelse for at folkehelseutfordringer er såkalte gjenstridige
problemer, kjennetegnet av uklare og ukjente årsaker og som vanskelig lar seg løse uten å
koordinere innsatsen på flere sektorområder. Å løse denne typen problemer fordrer en helhetlig
tilnærming som involverer flere sektorer. Innenfor folkehelsearbeid er denne forståelse nedfelt i
prinsippet om helse i alt vi gjør, noe som knytter fylkeskommunens folkehelsearbeid tett opp
mot rollen som regional planmyndighet og samfunnsutvikler.