Næringsretta midlar for regional utvikling, kompensasjon for auka arbeidsgjevar...

Næringsretta midlar for regional utvikling, kompensasjon for auka arbeidsgjevaravgift. Oppsummering frå samlingar i 2007

Forfatter(e):

Jørgen Amdam,

Utgiver:

Møreforsking

Oppdragsgiver:

Kommunal- og regionaldepartementet (KRD)

Rapportnr:

208
|

Isbn/Issn:

978-82-7692-273-8

Publikasjonstype:

Arbeidsrapport
|

Sidetall:

52

Nøkkelord:

Regional utvikling,  Regionalpolitikk,  Næringsutvikling,  Omstilling,  Governance 

Næringsretta utviklingstiltak er ei særmerka ordning i høve regionalt utviklingsarbeid samanlikna med andre verkemiddelordningar både i Noreg og i ein nordisk samanheng. Dette fordi denne ordninga representerer store løyvingar til regionalt nivå, kriteria for bruken av midlane er relativt generelle og fridomen er stor i høve lokal organisering og val av arbeidsformer. I tillegg har haldninga frå sentrale myndigheiter vore at dette er ”næringslivet sine eigne pengar”.