Boligsosialt arbeid, medvirkning og flyktninger. Et forprosjekt som utforsker f...

Boligsosialt arbeid, medvirkning og flyktninger. Et forprosjekt som utforsker flykningers mulighet for medvirkning i kommunenens boligsosiale arbeid

Forfatter(e):

Susanne Moen Ouff, Marte Hanche-Olsen

Utgiver:

Møreforsking Volda

Oppdragsgiver:

Husbanken, Region Miidt-Norge

Rapportnr:

17/2009
|

Isbn/Issn:

0805-6609

Publikasjonstype:

Notat
|

Sidetall:

12

Nøkkelord:

Velferd,  Inkludering,  Flykningar,  Busetjing,  Sosial bustadspolitikk 
Møreforsking gjennomførte høsten 2009 prosjektet ”Boligsosialt arbeid, medvirkning og flyktninger” etter tildeling av kompetansemidler fra Husbanken region Midt-Norge. Notatet gir oppsummerende informasjon, erfaringer og funn fra dialogmøter som er gjennomført med kommuneansatte og flyktninger ut fra følgende problemstillinger:
 
·       Bevisstgjøring rundt hvilken rolle bosetting og bomiljø har for flyktningers velferd og levekår
·       Hvordan kan flyktninger medvirke?
·       Hvordan kan aktører i kommunen arbeide internt for i størst mulig grad å legge til rette for
        en helhetlig tilnærming til boligsosialt arbeid blant flyktninger?