Kommunegransking knytt til prosjekt i einskapsfylket. Hovudrapport

Kommunegransking knytt til prosjekt i einskapsfylket. Hovudrapport

Forfatter(e):

Johan Barstad, Finn Ove Båtevik

Utgiver:

Møreforsking

Oppdragsgiver:

Møre og Romsdal fylke

Rapportnr:

190
|

Isbn/Issn:

82-7692-251-1

Publikasjonstype:

Arbeidsrapport
|

Sidetall:

28

Nøkkelord:

Kompetanse,  Helse,  Regional utvikling 

Møreforsking Volda har på oppdrag frå Møre og Romsdal fylke gjennomført ei evaluering av ordninga med einskapsfylket. Oppdraget har vore delt i tre. Rapporten "Einskapsfylket Møre og Romsdal – sett frå kommunane" er resultat av den delen av evalueringa som har gått under namnet "Kommunegransking" knytt til prosjekt i einskapsfylket.  Rapporten du les no er hovudrapporten frå prosjektet, der resultata frå undersøkinga er oppsummerte. I tillegg er det laga ein rapport som gjev grundigare dokumentasjon av datamateriale som ligg til grunn for prosjektet.