Rekruttering og kompetanseutvikling i mekanisk industri i Romsdalsregionen; Del...

Rekruttering og kompetanseutvikling i mekanisk industri i Romsdalsregionen; Delrapport I: Kartlegging av bedriftenes fremtidige behov og tilgang på fagarbeidere

Forfatter(e):

Line Foss

Utgiver:

Møreforsking Molde AS

Oppdragsgiver:

Gottlieb Moes Studiefond

Rapportnr:

M0405

Publikasjonstype:

Arbeidsrapport
|

Sidetall:

44

Mekanisk industri utgjør den største industrinæringen i Romsdalsregionen, og er svært viktig for den lokale økonomi og sysselsetting. Denne industrien har vist utvikling og vekst og har oppnådd gode økonomiske resultater gjennom mange år. Nesten alle bedriftene i denne kategorien tilhører den maritime klynge av aktører som spiller sammen med hverandre, ikke minst når det gjelder et felles arbeidsmarked.

Etter en periode med konjunkturnedgang - spesielt for verftene, er optimismen på vei tilbake i sektoren, og 2004 kan bli et år der konjunkturoppgang og omstillingsarbeid gir resultat i form av at nedgang blir snudd til oppgang.

Mangel på arbeidskraft med relevant kompetanse kan imidlertid bli den største hindringen for å realisere det vekstpotensialet som ligger i mekanisk industri i Romsdal. Svært lav søking til mekaniske fag i videregående skole de siste årene er i ferd med å skape et rekrutteringsproblem for fagarbeidere til industrien. Sammen med en lav oppslutning til faget fra ungdom, forventes det at store årganger (arbeidstakere som tilhører de store fødselskullene under og etter krigen) i arbeidslivet vil trappe ned og etter hvert gå ut av arbeidslivet. Selv om utsiktene for videre utvikling av den mekaniske industrien i Romsdalsregionen er gode, vil altså lav søking til mekaniske fag og et økt antall pensjoneringer kunne gi industrien et stort gap mellom sysselsettingsbehov og tilgang på fagarbeidere. Det er dette gapet vi i dette prosjektet skal kartlegge, for å kunne anslå industriens sysselsettingsbehov og tilgang på nye fagarbeidere i fremtiden. Rapporten viser at tilførselen av nye fagbrev i flere år har vært for lav i forhold til industriens behov, og hovedkonklusjonen er at tilførsel i form av nye avlagte fagprøver og rekruttering av nye fagarbeidere ikke engang dekker behovet for erstatning av naturlig avgang. For flere fag er det tildels store avvik mellom det behovet industrien melder og inntak av nye lærlinger. Gapet mellom forventet behov og tilførsel stiger år for år, og i løpet av neste 5-årsperiode kan det bli akkumulert til hele 460 fagarbeidere (tilsvarer 92 pr. år i gjennomsnitt).

Rapporten er basert på data fra spørreskjema-undersøkelse og intervjuer rettet mot mekaniske bedrifter i Romsdal.