Lokalt og regionalt folkehelsearbeid 2007 - 2010

Lokalt og regionalt folkehelsearbeid 2007 - 2010

Forfatter(e):

Guri-Mette Vestby, Hege Hofstad, Marit Kristine Helgesen, Randi Bergem, Unni Aarflot, Susanne Moen Ouff

Utgiver:

Møreforsking Volda

Oppdragsgiver:

Sosial- og helsedirektoratet

Rapportnr:

2
|

Isbn/Issn:

978-82-7692-303-2 1891-5981

Publikasjonstype:

Rapport
|

Sidetall:

19

Nøkkelord:

Partnarskap,  Velferd,  Fysisk aktivitet,  Folkehelse 
Denne oppsummeringsrapporten baserer seg på ei følgjeevaluering av dei tre folkehelsetiltaka Partnarskap for folkehelse, Helse i plan og Kommunehelseprofilar. Evalueringa er utført av Møreforsking Volda og NIBR (Norsk institutt for by- og regionforskning) på oppdrag frå Helsedirektoratet. Evalueringa har bestått av følgjande delar og undervegsrapporteringar: 
 
· Lokalt folkehelsearbeid. Underveisevaluering av Helse i plan og Partnerskap for folkehelse (Hofstad, H., & Vestby, G.-M.: 2009).
 
· Kommunehelseprofiler. Kommunenens bruk av Helsedirektoratets nettsted (Helgesen, M. K., Hofstad, H., & Vestby, G.-M. : 2008).
 
· Partnarskap for folkehelse og Helse i plan. Undervegsrapport  (Bergem, R., Ouff, S. M., Aarflot, U., & Hanche-Dalseth, M. : 2009).
 
· Helse i plan og Partnerskap for folkehelse. Sluttrapport. (Ouff mfl 2010).
 
I oppsummeringsrapporten skisserer vi kort kva dei ulike tiltaka inneheld, kva som fungerar godt slik det er i dag, og kva utfordringar ein har i arbeidet framover innafor kvart at tiltaka. Rapporten inneheld ikkje nye analyser utover dei rapportane han bygger på. For bakgrunnsinformasjon, sjå den enkelte publikasjon.