Evaluering av IKT-investeringer - et forprosjekt

Evaluering av IKT-investeringer - et forprosjekt

Forfatter(e):

Helge Bremnes, Maria Sandsmark, Steinar Kristoffersen

Utgiver:

Møreforsking Molde AS

Oppdragsgiver:

Concept-programmet

Rapportnr:

M1103

Publikasjonstype:

Arbeidsrapport
|

Sidetall:

18
download

Dette notatet dokumenterer et forprosjekt som omhandler evaluering av store statlige IKT-investeringer. Formålet med notatet er på bakgrunn av internasjonal litteratur om temaet og praktisk erfaring med kvalitetssikring av IKT prosjekter innenfor KS1 regimet, å identifisere utfordringer i dagens evalueringspraksis og foreslå problemstillinger som kan være aktuelle for et større forskningsprosjekt på temaet.