Resultatmåling av brukerstyrt forskning 2006

Resultatmåling av brukerstyrt forskning 2006

Forfatter(e):

Arild Hervik, Bjørn G. Bergem, Helge Bremnes, Lasse Bræin

Utgiver:

Møreforsking Molde AS

Oppdragsgiver:

Norges forskningsråd

Rapportnr:

0721
|

Isbn/Issn:

978-82-7830-119-7

Publikasjonstype:

Rapport
|

Sidetall:

119
download

Offentlig støtte til forsknings- og utviklingsprosjekter i næringslivet gis via Skattefunnordningen eller som direkte støtte fra Norges Forskningsråd. Forskningsrådet gir dessuten støtte til Universiteter, Høgskoler og forskningsinstitutt. Begrunnelsen for offentlig støtte er at markedssvikt fører til underinvestering i FoU. Ett mål er derfor at støtten skal bidra til å øke næringslivets FoU-investeringer. Internasjonale studier viser høy avkastning fra FoU i næringslivet og av offentlig støtte til slik FoU.


Forskningsrådet har gjennom lengre tid utviklet et helhetlig system for analyse av næringsrettet FoUstøtte basert på prinsippene for nyttekostnadsanalyse. Dette er den siste av en rekke rapporter om resultatmåling av Forskningsrådets støtte til brukerstyrte innovasjonsprosjekter (BIP) med private eller offentlige kontraktspartnere. Rapporten omtaler og analyserer BIP-prosjektene fra søknadsbehandling i Forskningsrådet fram til måling av langsiktige resultater fra prosjektene inntil 9 år etter prosjektstart. Det er gjennomført omfattende empiriske undersøkelser av mange årsklasser av prosjekter fra 1995 fram til og med 2006.


Hovedfunn er at noen få prosjekter vil kunne gi så stor privatøkonomisk avkastning at de dekker kostnadene for alle de undersøkte prosjektene. Utvikling av kompetanse, teknologi og nettverk betyr for mange foretak mer enn forventningene til prosjektets mulige økonomiske avkastning på lang sikt. Prosjektene bidrar i stor grad til at det skapes og spres ny kunnskap, og vitenskapelige publiseringer, doktorgradsutdanning og samarbeid med universiteter og FoU-institutt viser at de gir positive eksterne virkninger. 45 % av prosjektene ville ikke blitt realisert uten støtte (høy addisjonalitet), og for 166 slike prosjekter startet i 1995-2003, rapporterer bedriftene nå i 2007 at de forventer en fortjeneste (NNV) på ca 3,8 mrd.kr. Det er likevel slik at prosjekter som bedriftene sier de ville gjennomført også uten støtte, gir større fortjeneste, men uten støtte ville disse prosjektene blitt redusert og dermed hatt lavere potensial for positive eksterne effekter.


Forskningsrådets prosjektvurderingssystem (Provis) synes å fungere godt som hjelpemiddel for å selektere gode prosjekter for støtte.