Fremtidens eldreomsorg. Kunnskapsgrunnlag tilknyttet bygging av nytt omsorgssen...

Fremtidens eldreomsorg. Kunnskapsgrunnlag tilknyttet bygging av nytt omsorgssenter i Aukra kommune

Forfatter(e):

Gøril Groven, Guri Kaurstad Skrove, Kari Bachmann

Utgiver:

Møreforsking Molde

Oppdragsgiver:

Aukra kommune

Rapportnr:

1512
|

Isbn/Issn:

978-82-7830-233-0 (elektronisk), 978-82-7830-232-3 (trykt) / 0806-0789

Publikasjonstype:

Rapport
|

Sidetall:

55

Nøkkelord:

Samlokalisering,  Helse- og omsorgssektoren,  Helseorganisering,  Kommune,  Samhandling,  Tverrfagleg samarbeid 

Bakgrunn for prosjektet var vedtaket i Aukra kommune om å bygge et nytt omsorgssenter i sentrum av Gossen, og kommunens ønske om en litteraturgjennomgang på temaet eldreomsorg, demens og frivillighet. Formålet med litteraturgjennomgangen var å gi kommunen et bredt kunnskapsgrunnlag for beslutninger om både omsorgsbygg og fremtidig innhold i og organisering av omsorgstjenestene for eldre personer i kommunen. Kunnskapsgrunnlaget ble framskaffet ved å gå gjennom relevante publikasjoner, både vitenskapelige artikler og rapporter, samt politiske styringssignaler for feltet. Litteraturgjennomgangen ble gjennomført i perioden april til juli 2015.

Rapporten belyser utviklingstrekk og utfordringsbildet i eldreomsorgen, og beskriver ulike omsorgskonsepter, fysiske og organisatoriske løsninger som løftes fram av relevante fagmiljøer, forskere og politiske styresmakter. Litteraturgjennomgangen viste at de forbilledlige tjenestene og boligene for eldre kjennetegnes av å ha en personsentrert omsorgsfilosofi i bunn. Å utvikle et kommunalt tjenestetilbud innen eldreomsorgen som er demensvennlig, individuelt tilpasset og  tilrettelagt for å opprettholde et aktivt hverdagsliv, stiller store krav til tjenesteutøvere og ledelse om økt kompetanse, samarbeid og koordinering.