Ambisjonsgrupper i vernepleierutdanningen. En utprøving av gruppeinndelinger et...

Ambisjonsgrupper i vernepleierutdanningen. En utprøving av gruppeinndelinger etter ambisjonsnivå.

Forfatter(e):

May Østby, Ole David Brask

Utgiver:

Møreforsking Molde AS

Rapportnr:

0802
|

Isbn/Issn:

978-82-7830-125-8

Publikasjonstype:

Rapport
|

Sidetall:

73
download

Utgangspunktet for denne rapporten har vært å beskrive og evaluere det såkalte Ambisjonsgruppeprosjektet ved vernepleierutdanningen i Molde, gjennomført studieåret 2005-2006. Prosjektet dreier seg om utprøving og evaluering av gruppeinndeling etter ambisjonsnivå, ut fra et behov for å bedre samarbeidet i studentgruppene. Prosjektet er evaluert ved hjelp av spørreskjema, der studentenes opplevelse av gruppefungeringen - før og etter inndeling etter ambisjonsnivå - står i sentrum. Prosjektleder og hovedansvarlig for rapporten er høgskolelektor May Østby, mens Ole David Brask har vært prosjektmedarbeider og bidragsyter til rapporten. Også øvrige lærere i vernepleierutdanningen, og ikke minst studentene, har vært involvert i prosessen.


Vi har valgt å dele rapporten i to deler, der DEL 1 omhandler bakgrunnen for prosjektet, og DEL 2 selve prosjektet. Dette har vi gjort av to grunner. For det første ønsket vi å tilby leseren en kort introduksjon til litteraturen på området, og en gjennomgang av noe av den faglige ballasten vi hadde med oss da vi planla prosjektet og evalueringen (del 1.1.). For det andre hadde en av oss skrevet en tidsskriftartikkel om studentgruppene før prosjektet, som vi ønsket å gi interesserte lesere anledning til å sette seg inn i (del 1.2.). Det er likevel fullt mulig å gå rett til prosjektbeskrivelsen (del 2.1.) og prosjektevalueringen (del 2.2.), og å lese dette uten først å ha lest del 1.