Evaluering av "Den gode skoleeier" - Kommuners arbeid med skoleeierrollen og er...

Evaluering av "Den gode skoleeier" - Kommuners arbeid med skoleeierrollen og erfaringer med skoleeierprogrammet

Forfatter(e):

Kari Bachmann, Guri Kaurstad Skrove, Gøril Groven

Utgiver:

Møreforsking Molde

Oppdragsgiver:

Kommunenes sentralforbund

Rapportnr:

1513
|

Isbn/Issn:

978-82-7830-234-7 (trykt), 978-82-7830-235-4 (elektronisk) / 0806-0789

Publikasjonstype:

Rapport
|

Sidetall:

61

Nøkkelord:

Forvaltning,  Kommune,  Utdanning 

KS sin eierstrategi for 2013-2016 vektlegger at nasjonale utdanningsmyndigheter og kommunesektoren selv må jobbe for bedre gjennomføring og økt kvalitet i hele grunnopplæringen. I den forbindelse er det iverksatt et utviklingsprogram for skoleeiere. Målsettingen med programmet var å bidra til en positiv endring i kommunalt skoleeierskap, som igjen skal ha ringvirkninger for videreutviklingen av skolene i kommunene. For å komme dit skulle representanter for folkevalgte og administrativt tilsatte øke sin kunnskap og ferdigheter i dialogbasert styring av skolen, og innsikt i hvordan styringsdialogen mellom politisk nivå, administrativt nivå og skolenivå kan utvikles.

I denne rapporten presenteres resultater fra evalueringen av skoleeierprogrammet i Møre og Romsdal, som pågikk i perioden 2013-2014.  Resultatene bygger på undersøkelser blant fem kommuner. På grunnlag av intervju med politikere, kommuneadministrasjon og rektorer i disse kommunene, har hensikten vært å løfte fram erfaringer fra deltakelsen i programmet. Dette gjelder både erfaringer når det gjelder skoleeierrollen generelt, samt betydningen av deltakelsen i skoleeierprogrammet for utviklingen av skoleeierrollen.