Iverksetting. Et refleksjonsnotat knyttet til Boligsosialt utviklingsprogram

Iverksetting. Et refleksjonsnotat knyttet til Boligsosialt utviklingsprogram

Forfatter(e):

Else Ragni Yttredal, Susanne Moen Ouff, Marte Hanche-Olsen

Utgiver:

Møreforsking Volda

Oppdragsgiver:

Husbanken Region Øst

Rapportnr:

3/2011
|

Isbn/Issn:

ISSN 1891-5973

Publikasjonstype:

Notat
|

Sidetall:

10

Nøkkelord:

Boligsosialt utviklingsprogram,  Boligsosial,  Iverksetting,  Planlegging 
Møreforsking Volda følgeevaluerer Boligsosialt utviklingsprogram i Husbankens Region Øst. Til denne evalueringen hører tre refleksjonsnotater. Dette andre refleksjonsnotatet dreier seg om iverksetting. Det tar utgangspunkt i to hovedretninger i iverksettingsstudier, top-down tilnærminger og bottom-up tilnærminger. Målsetningen er å tydeliggjøre relevante dilemmaer ved iverksetting av boligsosialt arbeid. Målgruppen for notatet er først og fremst programledere i kommunene og ansatte i Husbanken som jobber med Boligsosialt utviklingsprogram.  Notatet vil også kunne bidra til refleksjoner og diskusjoner i kommunene og hos andre som jobber med boligsosialt planarbeid.