Rasjonalitetsforutsetninger for metagovernance-tiltak i Levende Skog. Vitenskap...

Rasjonalitetsforutsetninger for metagovernance-tiltak i Levende Skog. Vitenskapsteoretisk essay

Forfatter(e):

Susanne Moen Ouff

Utgiver:

Møreforsking Volda

Oppdragsgiver:

Møreforsking Volda

Rapportnr:

11/2011
|

Isbn/Issn:

ISSN 1891-5973

Publikasjonstype:

Notat
|

Sidetall:

23

Nøkkelord:

Nettverk,  Partnarskap,  Offentleg organisering 
Essayet diskuterer kva for rasjonale som kan ligge bak styresmaktene si styring av governance-prosessen Levende Skog. Diskusjonen tar utgangspunkt i Habermas' teori om strategiske og kommunikative handlingar, og om og korleis Habermas sine krav vert oppfylte i meta-governance tiltaka som vart sett i verk frå styresmaktene si side.