Næringsretta utviklingstiltak - verkemiddelbruk frikopla frå regional planleggi...

Næringsretta utviklingstiltak - verkemiddelbruk frikopla frå regional planlegging?

Forfatter(e):

Utgiver:

Møreforsking Volda / Høgskulen i Volda

Oppdragsgiver:

Kommunal- og regionaldepartementet

Rapportnr:

7/2007
|

Isbn/Issn:

0805-8075

Publikasjonstype:

Notat
|

Sidetall:

21

Nøkkelord:

Governance,  Partnarskap,  Regional utvikling,  Regionalpolitikk 
Næringsretta utviklingstiltak er eit noko særmerkt verkemiddel i høve regionalt utviklingsarbeid samanlikna med andre verkemiddelordningar både i Noreg og truleg og i ein nordisk samanheng. Dette fordi denne ordninga representerer store løyvingar til regionalt nivå, kriteria for bruken av midlane er relativt generelle og fridomen er stor i høve lokal organisering og val av arbeidsformer. I tillegg har haldninga frå sentrale
myndigheiter vore at dette er "næringslivet sine eigne pengar". Funna presenterte i dette paperet syner at ein i verkemiddelbruken knytt til ordninga har mangla formell forankring og kopling til strategisk regional planlegging, og at næringslivet har hatt ei svært aktiv rolle i dei regionale prosessane.