Tverrprofesjonelt samarbeid om legemiddelgjennomgang og samstemming av medisinl...

Tverrprofesjonelt samarbeid om legemiddelgjennomgang og samstemming av medisinlister - Løsningen på økt pasientsikkerhet?

Forfatter(e):

Trude Fløystad Eines, Elfrid Måløy

Utgiver:

Møreforsking Molde AS

Rapportnr:

M1604
|

Isbn/Issn:

0803-9259

Publikasjonstype:

Arbeidsrapport
|

Sidetall:

23

Nøkkelord:

,  Legemiddelgjennomgang,  Hjemmesykepleie,  Fokusgruppeintervju,  Pasientsikkerhet,  Tverrprofesjonelt samarbeid 
Bakgrunn: Eldre pasienter som bor hjemme og har vedtak om kommunale helse – og omsorgstjenester, har ofte komplekse helseutfordringer og bruker mange ulike legemidler. Dette bidrar til økt risiko for interaksjoner, bivirkninger og feilmedisinering
 
Hensikt: Hensikten med studien var å belyse leger og sykepleieres erfaringer med tverr¬profesjonelt samarbeid ved legemiddelgjennomgang og samstemming av legemidler til hjemmeboende pasienter
 
Metode: Kvalitativ studie basert på fokusgruppeintervju som datainnsamlingsmetode. Fire leger og tre sykepleiere ble fordelt i to ulike fokusgrupper, før det ble gjennomført en tematisk innholdsanalyse.
 
Resultat: Analyseprosessen resulterte i ni ulike hovedtema: 1) Komplekse utfordringer som løfter et behov for tverrprofesjonell kompetanse, 2) Planlegging og organisering av legemiddelgjennomgangene, 3) Krav om kompetanse utover det å dele ut medisiner, 4) Legemiddelgjennomganger og samstemming av legemidler – samarbeid mellom sykepleiere, leger og farmasøyt, 5) Rutiner, roller og ansvar, 6) Tverrprofesjonell kommunikasjon og informasjonsutveksling, 7) Tøffe prioriteringer for sykepleiere og leger, 8) Kvalitetsforbedring krever forankring og faglig fokus hos lederne og 9) Gevinster ved tverrprofesjonelt teamarbeid
 
Konklusjon: Tverrprofesjonelt samarbeid og pasientinvolvering bidrar til viktig deling av både informasjon og kompetanse ved legemiddelgjennomgang og samstemming av legemidler. For å klare dette, er det viktig å definere de ulike profesjonenes ansvar og roller. Kommunikasjons – og informasjonsflyten flyten innad egen profesjon, på tvers av profesjonene – og på tvers av ulike behandlingsnivå, er også av betydning for å øke legemiddelrelatert pasientsikkerhet.
 
Nøkkelord: Legemiddelgjennomgang, hjemmesykepleie, fokusgruppeintervju, pasientsikkerhet, tverr-profesjonelt samarbeid.