Ringvirkningsanalyse av petroleumsklyngen i Kristiansundsregionen. Status 2012...

Ringvirkningsanalyse av petroleumsklyngen i Kristiansundsregionen. Status 2012 og utsikter frem mot 2020

Forfatter(e):

Bjørn G. Bergem, Oddmund Oterhals, Arild Hervik, , Helge Hegerberg

Utgiver:

Møreforsking Molde AS

Oppdragsgiver:

Kristiansund kommune, Møre og Romsdal fylkeskommune

Rapportnr:

1306
|

Isbn/Issn:

978-82-7830-186-9

Publikasjonstype:

Rapport
|

Sidetall:

35
download

På oppdrag for Kristiansund kommune har Møreforsking Molde (MFM) gjennomført en analyse av petroleumsklyngen i Kristiansundsregionen, med fokus på sysselsettingsutvikling og rekrutteringsbehov. En spørreskjemaundersøkelse blant til sammen 109 petroleumsrelaterte bedrifter i Kristiansund og Averøy har gitt grunnlag for en beskrivelse av en næringsklynge som i 2012 sysselsatte nesten 2 600 årsverk og omsatte for mer enn 4,1 mrd. kroner. Indirekte sysselsetting i form av ringvirkninger i leverandørkjeden, investeringseffekter, konsumeffekter og skatteeffekter er beregnet til 1 800 årsverk. Klyngen har økt sin sysselsetting med 1 600 årsverk siden 2004 og forventer en tilsvarende vekst i perioden fram mot 2020. Det blir et stort behov for rekruttering og utdanning av kvalifisert personell. Ringvirkningene vil i samme periode øke til 2 900 årsverk. I 2020 forventes det mer enn 4 100 direkte sysselsatte og totalt mer enn 7 000 årsverk direkte og indirekte knyttet til petroleumsvirksomheten i Kristiansund og Averøy, som i dag har 29 800 innbyggere og en samlet arbeidsstyrke på 14 000 årsverk. Dette blir en stor utfordring.

Bedriftenes tilbakemeldinger er i stor grad basert på markedsmuligheter knyttet til besluttet utbygging, drift og vedlikehold av offshore olje- og gassfelt. Derfor er også anslagene for utvikling av omsetning og sysselsetting i årene fram mot 2020 relativt godt begrunnet.

I rapporten er spesielt behovet for rekruttering av fagpersonell drøftet. De største kategoriene er ingeniører, sivilingeniører, fagteknikere og personell med fagbrev. Bedriftene selv framhever behovet for samarbeid både i næringen og med offentlige instanser, samt behovet for tilrettelegging av infrastruktur som de viktigste utfordringene for å dra nytte av markedsmulighetene framover.