Nyttegevinster ved etablering av Enhetsfylket i Møre og Romsdal - illustrative ...

Nyttegevinster ved etablering av Enhetsfylket i Møre og Romsdal - illustrative beregninger

Forfatter(e):

Lasse Bræin, Arild Hervik, Jørn Rattsø

Utgiver:

Møreforsking Molde AS

Oppdragsgiver:

Møre og Romsdal fylke

Rapportnr:

M0702

Publikasjonstype:

Arbeidsrapport
|

Sidetall:

25
download

Vi viser i denne rapporten at det er oppnådd noen gevinster ved sammenslåing i Enhetsfylket og at det er et potensial for ytterligere gevinster. Nytteeffektene er kvantifisert så langt som mulig - som årsverksreduksjon og dernest som indikasjoner på nytte, spesielt av kompetanseeffekter både eksternt i kommunene og i egen administrasjon med de mulige effekter dette kan gi på sikt.

 

På områder hvor vi har gjort noen kvantitative anslag, kan våre regneeksempler antyde nyttegevinster i størrelsesorden 6 % målt som andel av årsverk. Dette kan oppstå som en følge av Enhetsfylket, framkommet som effektivisering gjennom parallellitet, produktivitet og samhandling.

 

Det vil være noen effekter også utenfor fylket, og vi har først og fremst påpekt at kommunene vil ha gevinster gjennom tiltakene plansamordning og plannettverk. Samhandling på tvers av avdelinger og fag koordinert i en ledergruppe, gir muligheter for forbedringer både for ordinær drift og utviklingsarbeid. Denne samhandlingsarenaen har ansvar også for prosjekter/programmer som har fått et omfang og en innretning som kan føre til økt nytte for befolkningen i fylket.

 

Det siste elementet vi har påpekt, og som vi heller ikke har forsøkt å kvantifisere, dreier seg om synergieffekter og at det på noen fagområder kan bli bygget litt mer robuste kompetansemiljøer i sentraladministrasjonen gjennom sammenslåingen til Enhetsfylke. Mer kompetente miljøer vil også i det lange løp kunne gi noen gevinster selv om de vil være vanskelig å kvantifisere.