Samhandling mellom kommuner og private helseforetak i forebyggende og kompetans...

Samhandling mellom kommuner og private helseforetak i forebyggende og kompetansekrevende funksjoner. Forprosjekt

Forfatter(e):

Erlend Krumsvik

Utgiver:

Møreforsking Volda

Oppdragsgiver:

Muritunet AS

Rapportnr:

1/2011
|

Isbn/Issn:

ISSN 1891-5973

Publikasjonstype:

Notat
|

Sidetall:

26

Nøkkelord:

Folkehelse,  Helse,  Offentleg organisering,  Tverrsektorielt samarbeid,  Velferd,  Kommunestruktur,  ,   
Samhandlingsreformen – St. meld. Nr. 47 ”Rett behandling – på rett sted – til rett tid” er utgangspunktet for dette forskningsnotatet, hvor fokus er satt på samhandling mellom kommuner og private helseforetak i forebyggende og kompetansekrevende funksjoner. I hovedtrekk avdekkes lav grad av samhandling med private aktører, men også lav samhandling generelt.
 
Samhandling kan gjøres på mange ulike organisatoriske nivå, med ulik grad av organisatorisk involvering. I denne sammenheng er samhandling løftet opp på systemnivå, noe som legger til grunn en høyere grad av organisatorisk involvering fra kommunene og de aktører disse samarbeider med. En høyere grad av forpliktelse enn det som legges til grunn i tradisjonelt kjøp av helsetjenester fra ulike aktører. Et kjøp gir en juridisk forpliktelse, mens samhandling går dypere i en større grad av ansvarliggjøring og fellesskapstankegang. 
 
I den grad formelle samarbeidsutvalg er etablert, er det i hovedtrekk deltakere fra egen kommune i utvalgene. Innsalget av frivillige organisasjoner og private helseforetak er i praksis fraværende. Kommunene ser i svært liten grad ut av egne organisatoriske enheter i relasjon til samhandling.
 
De ulike kommunene i Møre og Romsdal har organisert sitt helse- og omsorgsarbeid svært ulikt. Få kommuner har et sidestilt tilbud til befolkningen, og måten organiseringer er utført på er i stor grad unik for hver enkelt kommune. Det er likevel avdekket et mønster mellom ulike kommuner, og en systematisk måte å gruppere kommuner på er presentert. I hovedsak harmonerer dette med den frihet som er gitt kommunene og den offentlige sektor til å organisere seg hensiktmessig. Denne friheten medfører at ulike kommuner utvikler ulike helsekompetanse.
 
Hver enkelt kommune har styrker og svakheter, som i et lys av samhandling medfører at kommuner kan samarbeide hvor dette faller naturlig. Et potensielt grunnlag for samarbeid finnes, men som i liten eller ingen grad er utnyttet mellom kommunene i dag. Beskrivelsen av de strukturelle forhold gir dermed noe av forståelsesgrunnlaget for kommunene i søken etter andre kommuner som kan være med å utfylle og komplimentere de helseutfordringer som finnes.
 
Ny fremtidig kommunerolle har utfordringer da graden av samhandling må øke ut over de nivå som er identifisert per i dag. Graden av samhandling mellom kommuner og private helseforetak er begrenset i dag, og primært knyttet til rehabilitering.